Aktualności

Ogłoszenie o wyniku postępowania o...

wyłonienie wykonawcy platformy twórczości ludowej wraz z informacją turystyczną wraz z CMS oraz interfejsami dla urządzeń mobilnych w ramach projektu „Kurpiowski Park Kulturowy”

 

Komisja przeprowadziła postępowanie o wyłonienie wykonawcy platformy twórczości ludowej wraz z informacją turystyczną wraz z CMS oraz interfejsami dla urządzeń mobilnych w ramach projektu „Kurpiowski Park Kulturowy” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, nr Projektu 4/14/2012/POKL/03_10

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w dniu 28 maja 2013 roku na internetowej stronie projektu Kurpiowski Park Kulturowy (www.kurpiowskipark.pl) oraz umieszczone w witrynie siedziby Lidera projektu - Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostrołęce, ul. Bogusławskiego 18

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1) Cena – 60%
2) Zastosowanie dodatkowych rozwiązań/funkcjonalności – 30%
3) Jakość wzoru opracowania kartograficznego zaproponowanego do publikacji - 10%

W dniu 17 czerwca 2013 roku, o godzinie 12.05 w siedzibie Lidera projektu - Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostrołęce, ul. Bogusławskiego 18 odbyło się niepubliczne otwarcie ofert, w której wzięli udział członkowie komisji.

Komisja jednogłośnie stwierdziła, że koperty złożonych ofert są w stanie nienaruszonym.

Do  dnia 13 czerwca 2013 roku, do godziny 9:00 oferty złożyli następujący Wykonawcy:

a)    DAUNPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 5
b)    PfD Przemysław Sitnik z siedzibą w Otwocku, ul. Piaskowa 5/7

Podczas otwarcia Sekretarz Komisji  podał następujące informacje zawarte w ofertach:

1) nazwy oraz adresy Wykonawców,
2) cenę ofertową,
3) termin wykonania zamówienia,
4) zastosowanie dodatkowych rozwiązań/funkcjonalności
5) jakość wzoru opracowania kartograficznego zaproponowanego do publikacji

Komisja dokonała sprawdzenia formalnego i rachunkowego ofert oraz załączników:

1. W wyniku analizy i sprawdzenia ofert wszystkie oferty zostały odrzucone. Ceny, jakie zostały zaproponowane przez Wykonawców przekraczały założony w projekcie Kurpiowski Park Kulturowy budżet.

Kalendarz imprez