Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (JĘZYK ANGIELSKI)

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Ostrołęce , ul.Bogusławskiego 18 , 07-410 Ostrołęka, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145506, NIP 758-187-89-88, REGON 550666121 zaprasza do składanie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia na:

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego zgodnie z poniższą specyfikacją:

- liczba godzin 160 h ,
- grupa uczestników: dorośli ok. 20 osób,
- termin rozpoczęcia zajęć: luty 2013 – termin zakończenia zajęć  -czerwiec 2013,
- szkolenia prowadzone będą w systemie 4 godz. lekcyjne x 2 x tyg.
- poziom – podstawowy,
- zakres szkolenia – język branżowy i biznesowy uwzględniający następujące zagadnienia tematyczne:
1) obsługa turysty: powitania, zwroty grzecznościowe, suvoir vivre,  i inne popularne tematy
2) gastronomia (przyrządzanie potraw, menu, itp.)
3) bezpieczeństwo własne i zdrowia. Pierwsza pomoc, wizyta u lekarza i w szpitalu, zatrucia, bóle, złamania, wypadki, itp.
4) finanse i rozliczenia (zaliczki, faktury, reklamacje, przelewy, itp)
5) komunikacja interpersonalna
6) zagadnienia dotyczące twórczości ludowej
7) promocja i marketing
8) pozostałe tematy do zaproponowania przez wykonawcę
- miejsce przeprowadzenia zajęć: Myszyniec, Kolno
- przygotowywanie materiałów dla uczestników na każde zajęcia.
Stowarzyszenie  zastrzega prawo do zmiany harmonogramu szkoleń.

Zajęcia będą przeprowadzone w ramach projektu ,,Kurpiowski Park Kulturowy” przy udziale  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług  świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, nr Projektu 4/14/2012/POKL/03_10

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub firmy, które:
a) posiadają wiedzę i umiejętności do wykonywania określonej czynności
- minimum 1 rok doświadczenia w nauczaniu języka
b) uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, minimum licencjat - studiów językowych
c) złożą ofertę z wymaganymi w treści opisu i warunków zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert. Oferty (CV wraz z kserokopią wymaganych uprawnień, doświadczeń i proponowaną ceną brutto) należy składać w Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji, ul. Bogusławskiego18, 07-410 Ostrołęka, w terminie do dnia 15.01.2013. 

Ewentualne zapytania prosimy kierować telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, listem do siedziby Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji, ul. Bogusławskiego 18 , 07-410  Ostrołęka, Tel. 29/7645195, e-mail: monika@kurpiowskipark.pl

Osoba do kontaktu ze strony Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Rekreacji Monika Ejzemberg –koordynator projektu

Kalendarz imprez