Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (MARKETING)

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Ostrołęce , ul.Bogusławskiego 18 , 07-410 Ostrołęka, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145506, NIP 758-187-89-88, REGON 550666121 zaprasza do składanie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia na 

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z Marketingu zgodnie z poniższą specyfikacją:
- liczba godzin 48 h /6 h
- grupa uczestników: dorośli ok. 20 osób,
- termin Rozpoczęcia zajęć: marzec 2013 – termin zakończenia zajęć - kwiecień  2013,
- szkolenia prowadzone będą w systemie 6 godz. dziennie. x 4 weekendy
- zakres szkolenia – marketing uwzględniający m.in. zagadnienia tematyczne:
1)    Podstawy budowy i sprzedaż oferty
2)    Narzędzia promocji /jak opracować dobrą ofertę, jakie ma zawierać informacje
3)    Finansowanie /źródła pozyskiwania środków na promocję ( UE, krajowe)wkładu własnego
4)    Obsługa komputera i Internetu
5)    Elementy Public Relations
6)    Formy dystrybucji oferty
- miejsce przeprowadzenia zajęć: Czarnia, Nowogród
- przygotowywanie materiałów dla uczestników na każde zajęcia.
Stowarzyszenie  zastrzega prawo do zmiany harmonogramu szkoleń.
Zajęcia będą przeprowadzone w ramach projektu ,,Kurpiowski Park Kulturowy” przy udziale  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług  świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, nr Projektu 4/14/2012/POKL/03_10

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub firmy, które:
a) posiadają wiedzę i umiejętności do wykonywania określonej czynności
- minimum 1 rok doświadczenia w nauczaniu
b) uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności,
c) złożą ofertę z wymaganymi w treści opisu i warunków zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert.
Oferty (CV wraz z kserokopią wymaganych uprawnień, doświadczeń i proponowaną ceną brutto) należy składać w Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji, ul. Bogusławskiego18, 07-410 Ostrołęka, w terminie do dnia 31.01.2013. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert.

Ewentualne zapytania prosimy kierować telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, listem do siedziby Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji, ul. Bogusławskiego 18 , 07-410  Ostrołęka, Tel. 29/7645195, e-mail: monika@kurpiowskipark.pl. Osoba do kontaktu ze strony Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Rekreacji Monika Ejzemberg –koordynator projektu

Kalendarz imprez