Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ)

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Ostrołęce, ul.Bogusławskiego 18 , 07-410 Ostrołęka, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145506, NIP 758-187-89-88, REGON 550666121 zaprasza do składanie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia na:

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości

 

zgodnie z poniższą specyfikacją:
- liczba godzin 48 h /6 h
- grupa uczestników: dorośli ok. 20 osób,
- termin rozpoczęcia zajęć: maj 2013 – termin zakończenia zajęć  -czerwiec 2013,
- szkolenia prowadzone będą w systemie 6 godz. dziennie. x 4 weekendy
- zakres szkolenia – przedsiębiorczość uwzględniający następujące zagadnienia tematyczne:
1)    podstawy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
2)    podstawy księgowości
3)    funkcjonowanie firmy
4)    praktyczne wskazówki na wypełnianie dokumentacji i rachunków
5)    człowiek przedsiębiorczy - główne cechy osobowościowe
6)    rynek(traktowany jako miejsce wymiany towarów i usług)
7)    gospodarka wolnorynkowa
8)    samozatrudnienie
9)    państwowa polityka gospodarcza ( występujące w niej systemy gospodarcze)
- miejsce przeprowadzenia zajęć: Czarnia (gm. Czarnia)
- przygotowywanie materiałów dla uczestników na każde zajęcia.
Stowarzyszenie  zastrzega prawo do zmiany harmonogramu szkoleń.

Zajęcia będą przeprowadzone w ramach projektu ,,Kurpiowski Park Kulturowy” przy udziale  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług  świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, nr Projektu 4/14/2012/POKL/03_10

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub firmy, które:
a) posiadają wiedzę i umiejętności do wykonywania określonej czynności
- minimum 1 rok doświadczenia w nauczaniu
b) uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności,
c) złożą ofertę z wymaganymi w treści opisu i warunków zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty (CV wraz z kserokopią wymaganych uprawnień, doświadczeń i proponowaną ceną brutto) należy składać w Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji, ul. Bogusławskiego18, 07-410 Ostrołęka, w terminie do dnia 31.01.2013 Opis kryteriów i sposobu oceny ofert.

Ewentualne zapytania prosimy kierować telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, listem do siedziby Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji, ul. Bogusławskiego 18 , 07-410  Ostrołęka, Tel. 29/7645195, e-mail: monika@kurpiowskipark.pl

Osoba do kontaktu ze strony Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Rekreacji Monika Ejzemberg –koordynator projektu

Kalendarz imprez