Aktualności


Warning: key() expects parameter 1 to be array, null given in /includes/view/strony/aktualnosci.php on line 14

Zaproszenie do składania ofert - warsztaty promocyjne

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Ostrołęce, ul.Bogusławskiego 18 , 07-410 Ostrołęka, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145506, NIP 758-187-89-88, REGON 550666121 zaprasza do składanie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia na: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów promocyjnych.

Specyfikacja:
- liczba godzin 24 h,
- grupa uczestników: dorośli ok. 20 osób,
- termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2013 ? termin zakończenia zajęć - październik 2013,
- szkolenia prowadzone będą w systemie weekendowym (soboty i niedziele, po 6 godzin dziennie);
- zakres szkolenia uwzględniający następujące zagadnienia tematyczne:

  • sposoby nawiązywania współpracy pomiędzy różnymi środowiskami związanymi z rękodziełem 
  • budowanie oferty w oparciu o dziedzictwo kulturowe
  • promocja i rozwój Kurpiowszczyzny - słabe i mocne strony regionu 
  • opracowanie planu działania w promowaniu twórców ludowych 
  • opracowanie szlaków tematycznych Kurpiowskiego Parku Kulturowego 
  • administrowanie strony internetowej


Zajęcia organizowane są w dwóch ośrodkach:
- na Podlasiu: Zajazd Herbu Wielbut w Konarzycach; terminy zjazdów: 21-22.09. oraz 28-29.09.2013 r.
- na Mazowszu: Agroturystyka AGROELA w Wydmusach; terminy zjazdów: 14-15.09. oraz 5-6.10.2013 r.
Stowarzyszenie zastrzega prawo do zmiany harmonogramu szkoleń.

Zajęcia będą przeprowadzone w ramach projektu ,,Kurpiowski Park Kulturowy? przy udziale  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości ? Fundusz Grantów na Inicjatywy, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług  świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, nr Projektu 4/14/2012/POKL/03_10


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub firmy, które posiadają wiedzę i umiejętności do wykonywania określonej czynności, złożą ofertę z wymaganymi w treści opisu i warunków zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy składać w Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji, ul. Bogusławskiego18, 07-410 Ostrołęka, w terminie do dnia 25.08.2013. 


Ewentualne zapytania prosimy kierować telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, listem do siedziby Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji, ul. Bogusławskiego 18 , 07-410  Ostrołęka, Tel. 29/7645195, e-mail: monika@kurpiowskipark.pl, Osoba do kontaktu ze strony Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Rekreacji Monika Ejzemberg ?koordynator projektu

Kalendarz imprez