Aktualności

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i druk wydawnictwa

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji, jako zamawiający zwróca się z prośbą o przedstawienie oferty przygotowanie i druk wydawnictwa w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o nazwie ?Kurpiowski Park Kulturowy?.

Specyfikacja:
format: A4
liczba stron: ok. 40
nakład: 300 egzemplarzy

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub firmy, które posiadają wiedzę i umiejętności do wykonywania określonej czynności.

Oferty należy składać w Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji, ul. Bogusławskiego18, 07-410 Ostrołęka lub mailowo: biuro@kurpiowskipark.pl, w terminie do dnia 7.08.2013.

Ewentualne zapytania prosimy kierować telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, listem do siedziby Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji, ul. Bogusławskiego 18 , 07-410  Ostrołęka, Tel. 29/7645195, e-mail: monika@kurpiowskipark.pl

Kalendarz imprez