Region

Rezerwat Olsy Płoszyckie

Rezerwat leśny o powierzchni 140,86 ha, utworzony w 1997 roku. Położony jest w gminie Lelis, koło miejscowości Płoszyce na terenie lasów państwowych Nadleśnictwa Ostrołęka. Głównym celem ochrony jest ochrona dobrze zachowanego kompleksu olsów położonych w dolinie Rozogi. Rezerwat jest dobrym obiektem badawczym i dydaktycznym. Na podstawie występujących biocenoz można obserwować wpływ obniżania poziomu wód gruntowych na zmiany gatunkowe flory i fauny. Ochrona rezerwatowa ma za zadanie utrzymanie różnorodności siedlisk i roślinności oraz zapewnienie im przetrwania. Występuje tu ols porzeczkowy, las bagienny z bogatym podszytem i runem. Na szczególną uwagę zasługują olsy w wieku 70 – 90 lat. Występują tu gatunki roślin chronionych całkowicie: wawrzynek wilczełyko, częściowo chronione: porzeczka czarna, kalina koralowa, i kruszyna pospolita i wiele innych rzadkich gatunków. Gniazdują tu rzadkie gatunki ptaków: orlik krzykliwy, żuraw, siniak, słonka, bocian czarny. Przedstawicielami ssaków kopytnych są: łoś, jeleń, dzik i sarna. Na skutek oddziaływania czynników degradujących wykształcają się zbiorowiska zastępcze. Występujące fragmentarycznie zbiorowiska zastępcze reprezentowane są m.in. przez olszyny pokrzywowe i olszyny malinowe. Olszyna pokrzywowa jest jednym z etapów łęgowienia olsu. Na pewnych fragmentach rezerwatu występuje zespół łąk mokrych i sitowia leśnego. Ta zmiana siedliska spowodowana jest wyrębem drzewostanów z lasów bagiennych, gdzie następnie nasila się zabagnienie siedliska i powstawanie łąk mokrych. Powyższe zbiorowiska roślinne stanowią miejsca bytowania licznych gatunków ptaków. Stwierdzono tu występowanie 49 gatunków ptaków lęgowych.

Kalendarz imprez