Region

Rezerwat Surowe

Rezerwat leśny o powierzchni 4,57 ha utworzony w 1964 r.Położony jest na terenie gminy Czarnia koło miejscowości Surowe, na terenie lasów państwowych Nadleśnictwa Myszyniec. Głównym celem ochrony jest zachowanie dla potrzeb naukowych i dydaktycznych fragmentu boru świerkowo-sosnowego, naturalnego pochodzenia, stanowiącego resztę Puszczy Kurpiowskiej. Nazwa rezerwatu pochodzi od nazwy uroczyska i nazwy wsi Surowe leży obecnie w niewielkim kompleksie, który stanowi pozostalość dużego kompleksu leśnego o dawnych nazwach Puszcza Szkwińska lub Puszcza Mazuch, Teren obecnego rezerwatu Surowe znajdował się w leśnictwie Czarnia. Według rejonizacji przyrodniczo-leśnej rezerwat znajduje się w Krainie IV Mazowiecko – Podlaskiej, dzielnicy Puszczy Kurpiowskiej w części północnej. Charakterystyczne cechy Krainy IV dla rezerwatu: – leży w zasięgu gromadnego występowania świerka, który tworzy bory, – nie rosną tu gatunki drzewiaste takie jak: buk, jawor, paklon, rzadko dąb bezszypułkowy, lipa drobnolistna, klon, grab. W rezerwacie wyróżnia się jeden zespół leśny – bór mieszany niski świerkowy. Zbiorowisko to występuje w obniżeniach terenowych, gdzie świerk wypiera sosnę i towarzyszące jej światłożądne i ciepłolubne gatunki. Sosna, mimo osiągnięcia znacznych rozmiarów i dobrych warunków wzrostu i rozwoju jest mniej liczna, gdyż przy naturalnym odnowieniu świerk, jako gatunek ciemnoznośny wypiera sosnę. Gatunkiem panującym w tym rezerwacie jest świerk. Sosna, obok świerka stanowi główne tło drzewostanów. Sosny starszego wieku pochodzš z samosiewu a młodsze zostały nasadzone. Rezerwat, pomimo, że stanowi część niewielkiego kompleksu leśnego, stanowi dobre warunki bytowania dla zwierzyny. Występują tu: sarny, dziki, jeże, wiewiórki, krety, myszy, ryjówki, nornice, lisy, tchórze, jelenie, kuny i inne. Wśród ptaków występują licznie: sikorki, dzięcioły, pełzacze, kowaliki, sowy, kukułki i inne. Gady reprezentowane są przez takie gatunki jak: jaszczurki, padalce, zaskrońce, płazy zaś przez żaby.

Kalendarz imprez